Jak napisać ważny testament.

Jak napisać ważny testament.

Każdy z nas mając wolę napisania testamentu zastanawia się jak napisać ważny testament. Testament własnoręczny Testator musi sporządzić własnoręcznie pismem ręcznym, podpisać oraz opatrzyć datą. Ten ostatni element nie jest konieczny, aczkolwiek w pewnych wypadkach okazuje się niezbędny.

Kto może napisać testament?

Testament może napisać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych czyli pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona. Testament nie może byś sporządzony przez pełnomocnika. Może być sporządzony przez notariusza. Jednak za równie skutecznym jest testament własnoręcznie napisany.

Co pisać w testamencie?

Sporządzający testament może dowolnie ukształtować swoje wolę. Zarówno co do całości majątku, jak również co do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku. 

Co jest najważniejsze przy sporządzaniu testamentu.

Najważniejsze o czym należy pamiętać to by sporządzić testament własnoręcznie i w całości pismem ręcznym. Wydruk z komputera nie spełnia tej formy. Ponadto ważne, by podpis znajdował się na końcu, ma on  potwierdzać wolę sporządzającego. Wszystko co znajdzie się poniżej podpisu nie zostanie uznane za przejaw woli testatora.

Co w sytuacji gdy spadkodawca zostawił więcej niż jeden testament? | Jak interpretować kilka testamentów?

Testament jest jednostronną czynnością prawną. W każdej chwili spadkodawca może zmienić lub odwołać swój testament albo dokonać w nim zmian.

Sporządzając nowy testament, spadkodawca może w nim wyraźnie odwołać poprzednio sporządzone testamenty. Wówczas nie będzie wątpliwości, że jego wolę odzwierciedla ostatnio sporządzony testament. Może też w kilku testamentach rozdzielić składniki majątku i w tym przypadku nie będzie sprzeczności pomiędzy testamentami.

Może jednak zdarzyć się tak, że ten sam spadkodawca sporządza w różnym czasie kilka testamentów obejmujących cały spadek lub te same składniki majątku spadkowego, nie odwołując w testamencie późniejszym testamentu lub testamentów sporządzonych wcześniej. Powstaje wówczas pytanie o ważność testamentów wcześniejszych lub skuteczność zawartych w nich postanowień.

Sam fakt istnienia testamentu późniejszego, który nie odwołuje testamentów sporządzonych wcześniej nie powoduje, że wcześniejsze testamenty są nieważne, a zawarte w nich postanowienia bezskuteczne. Jednak to zależy od konkretnego przypadku.

Jeżeli jednak spadkodawca sporządzi nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, to odwołaniu ulegną tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie będzie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Niezbędne wówczas będzie prawidłowe zinterpretowanie przez sąd spadku rzeczywistej woli spadkodawcy po jego śmierci.

Interpretacja testamentu

Zasady interpretacyjne testamentu lub testamentów można sprowadzić do dwóch reguł:

  1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.
  2. Jeżeli wola spadkodawcy wynikająca z jednego lub kilku testamentów może być tłumaczona rozmaicie. Wtedy należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.

radca prawny

Mariusz Delipacy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 1 =