Zachowek a odrzucenie spadku

Zachowek a odrzucenie spadku . Czy można dochodzić zachowku, gdy odrzuciłeś spadek?

Zachowek a odrzucenie spadku . Co powoduje odrzucenie spadku? Otóż odrzucenie spadku na gruncie prawa powoduje to, że osoba która odrzuciła spadek pozbawia się prawa do zachowku.

Po otwarciu spadku spadkobierca może odrzucić spadek. Dzieje się tak w większości przypadków, gdy w skład spadku wchodzą głównie długi spadkowe. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o powołaniu do spadku stosownie do  Art.  1015 kodeksu cywilnego

§  1.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§  2.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Aby odrzucić spadek należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie rejonowym.

Z chwilą odrzucenia spadku ustaje uprawnienie do dziedziczenia ustawowego, a w konsekwencji, osobie takiej nie przysługuje zachowek. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie spadku przypadającego z testamentu nie niesie ze sobą pozbawienia prawa do zachowku, ponieważ taki spadkobierca pozostaje w dalszym ciągu uprawnionym do dziedziczenia z ustawy.

Czy w każdym przypadku, gdy odrzucisz spadek nie będziesz  zobowiązany do zapłaty zachowku?

Otóż nie zawsze jest tak, gdy ktoś odrzuci spadek, to nie będzie musiał zapłacić zachowku.  Zatem błędne jest w określonych przypadkach twierdzenie, że jeżeli odrzucę spadek, to nie jestem spadkobiercą, a więc nie zapłacę zachowku.

Dzieje się tak w przypadku otrzymania od spadkodawcy darowizn, które są doliczane do spadku.  W takich sytuacjach osoba obdarowana,  może zapłacić osobie uprawnionej zachowek, gdy osoba uprawniona nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny.

Ponadto co podkreśla orzecznictwo sądowe w niektórych przypadkach po odrzuceniu spadku możne on nie zapłacić zachowku, pomimo, że został obdarowany. W szczególności będzie to dotyczyć darowizn, otrzymanych ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.

Z poważaniem radca prawny Mariusz Delipacy

Jak napisać ważny testament.

Jak napisać ważny testament.

Każdy z nas mając wolę napisania testamentu zastanawia się jak napisać ważny testament. Testament własnoręczny Testator musi sporządzić własnoręcznie pismem ręcznym, podpisać oraz opatrzyć datą. Ten ostatni element nie jest konieczny, aczkolwiek w pewnych wypadkach okazuje się niezbędny.

Kto może napisać testament?

Testament może napisać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych czyli pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona. Testament nie może byś sporządzony przez pełnomocnika. Może być sporządzony przez notariusza. Jednak za równie skutecznym jest testament własnoręcznie napisany.

Co pisać w testamencie?

Sporządzający testament może dowolnie ukształtować swoje wolę. Zarówno co do całości majątku, jak również co do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku. 

Co jest najważniejsze przy sporządzaniu testamentu.

Najważniejsze o czym należy pamiętać to by sporządzić testament własnoręcznie i w całości pismem ręcznym. Wydruk z komputera nie spełnia tej formy. Ponadto ważne, by podpis znajdował się na końcu, ma on  potwierdzać wolę sporządzającego. Wszystko co znajdzie się poniżej podpisu nie zostanie uznane za przejaw woli testatora.

Co w sytuacji gdy spadkodawca zostawił więcej niż jeden testament? | Jak interpretować kilka testamentów?

Testament jest jednostronną czynnością prawną. W każdej chwili spadkodawca może zmienić lub odwołać swój testament albo dokonać w nim zmian.

Sporządzając nowy testament, spadkodawca może w nim wyraźnie odwołać poprzednio sporządzone testamenty. Wówczas nie będzie wątpliwości, że jego wolę odzwierciedla ostatnio sporządzony testament. Może też w kilku testamentach rozdzielić składniki majątku i w tym przypadku nie będzie sprzeczności pomiędzy testamentami.

Może jednak zdarzyć się tak, że ten sam spadkodawca sporządza w różnym czasie kilka testamentów obejmujących cały spadek lub te same składniki majątku spadkowego, nie odwołując w testamencie późniejszym testamentu lub testamentów sporządzonych wcześniej. Powstaje wówczas pytanie o ważność testamentów wcześniejszych lub skuteczność zawartych w nich postanowień.

Sam fakt istnienia testamentu późniejszego, który nie odwołuje testamentów sporządzonych wcześniej nie powoduje, że wcześniejsze testamenty są nieważne, a zawarte w nich postanowienia bezskuteczne. Jednak to zależy od konkretnego przypadku.

Jeżeli jednak spadkodawca sporządzi nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, to odwołaniu ulegną tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie będzie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Niezbędne wówczas będzie prawidłowe zinterpretowanie przez sąd spadku rzeczywistej woli spadkodawcy po jego śmierci.

Interpretacja testamentu

Zasady interpretacyjne testamentu lub testamentów można sprowadzić do dwóch reguł:

  1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.
  2. Jeżeli wola spadkodawcy wynikająca z jednego lub kilku testamentów może być tłumaczona rozmaicie. Wtedy należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.

radca prawny

Mariusz Delipacy

 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia. Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego  dziedziczenia?

Oto wszystkie przypadki kodeksowe, gdy może być spadkobierca uznanie za niegodnego dziedziczenia:

  1. jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  3. jeżeli umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Czytaj dalej „Uznanie za niegodnego dziedziczenia.”

Dziedziczenie a rozwód.

Dziedziczenie a rozwód. Czy małżonek po rozwodzie dochodzi do dziedziczenia?

Dziedziczenie a rozwód. Zasadą w prawie polskim jest, że po rozwodzie nie dziedziczymy po małżonku. Ta zasada dotyczy też separacji.

Także co ważne takiemu byłemu małżonkowi (zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji) nie przysługuje prawo do zachowku. Chociaż może być od tego wyjątek w przypadku dokonania darowizny na rzecz drugiego małżonka. Czytaj dalej „Dziedziczenie a rozwód.”

Komu nie przysługuje zachowek?

Komu nie przysługuje zachowek?

Komu nie przysługuje zachowek? Jak to zostało określone we wpisie https://spadki-kielce.pl/kiedy-przysluguje-zachowek

Zachowek  jest to roszczenie pieniężne o określoną część majątku spadkowego jeśli spadkobiercy ustawowi nie otrzymali tego majątku. Zgodnie z przepisem kodeksu cywilnego do zachowku są uprawnieni zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Natomiast komu nie przysługuje zachowek? Czytaj dalej „Komu nie przysługuje zachowek?”

Kiedy przysługuje zachowek?

Kiedy przysługuje zachowek?

Kiedy przysługuje zachowek? Zachowek można scharakteryzować jako roszczenie pieniężne o określoną część majątku spadkowego jeśli spadkodawcy ustawowi nie otrzymali tego majątku. Zgodnie z przepisem kodeksu cywilnego zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Poniżej przedstawię typowe sytuację, kiedy przysługuje zachowek uprawnionemu. Czytaj dalej „Kiedy przysługuje zachowek?”

Sądowy dział spadku

Dział spadku.

Przed przeprowadzeniem działu spadku spadkobiercy pozostają współwłaścicielami majątku spadkowego, co powoduje niejednokrotnie sprzeczki co do zarządu rzeczą wspólną (remonty, utrzymanie, pożytki z rzeczy wspólnej).
Dlatego koniecznym staje się przeprowadzenie dział spadku. Dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy  albo w postępowaniu sądowym (tzw. sądowy dział spadku).
Czytaj dalej „Sądowy dział spadku”

Przedawnienie zachowku

Przedawnienie roszczeń do zachowku? W jakim terminie ulegają przedawnienia roszczenia o zachowek?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę zachowku (przedawnienie zachowku) następuje po upływie 5 lat.

Jednak należy tutaj odróżnić dwie sytuację tj. czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie.

W przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili ogłoszenia testamentu.

Zgodnie z art.  1007 k.c.  

§  1.  Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

§  2.  Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

W przypadku, gdy testamentu nie było, termin przedawnienia należy liczyć zgodnie z dominującym stanowiskiem w doktrynie oraz w orzecznictwie od dnia śmieci spadkodawcy (otwarcia spadku).  Takie stanowisko zajął m. in.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. V CSK 283/10. Czytaj dalej „Przedawnienie zachowku”

Darowanie całego majątku przed śmiercią a zachowek. Czy można dochodzić zachowku.

Darowanie całego majątku przed śmiercią a zachowek.

W dzisiejszym wpisie poruszę jakże doniosłą kwestię uprawnienia do dochodzenia zachowku w przypadku, gdy do spadku już „nic nie weszło”. Dzieję się tak na skutek darowizn dokonywanych przez spadkodawcę za życia. Jeżeli spadkodawca rozdysponował cały swoim majątkiem za życia powstaje pytanie czy w takiej sytuacji należy się uprawnionemu zachowek? Czytaj dalej „Darowanie całego majątku przed śmiercią a zachowek. Czy można dochodzić zachowku.”

Przedawnienie a wkład mieszkaniowy

Przedawnienie a wkład mieszkaniowy w spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu.

Problem związany z przedawnieniem wkładu mieszkaniowego (wkład mieszkaniowy) szczególnie dotyczy sytuacji, gdy po śmierci właściciela mieszkania do dziedziczenia dochodzą następcy prawni właściciela.
Z chwilą śmierci uprawnionego z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, prawo to wygasa. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje możliwość ustanowienia wskazanego prawa na rzecz osób bliskich zmarłego uprawnionego, jednakże gdy nie skorzystają z odpowiednich procedur prawo to wygasa. Czytaj dalej „Przedawnienie a wkład mieszkaniowy”